RODO

Utworzono: piątek, 23 August 2019 06:46

Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator konkretnej imprezy sportowej wraz z odpowiadającym im Inspektorem Ochrony Danych. INDORMACJA: Podkarpacki Okręgowy Zwiazek Narciarski mający siedzibę na ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne występuje tylko i wyłącznie jako Podmiot

Przetwarzający Dane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania pomiaru czasu podczas Państwa uczestnictwa w zawodach sportowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych nie przekazuje Państwa danych osobowych innym odbiorcom niż Administrator Danych danego biegu. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
- osobom upoważnionym przez Administratora, naszym pracownikom i współpracownikom, pracownikom i współpracownikom Administratora Danych, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
- innym odbiorcom danych w zakresie ograniczonym do wymaganych danych celem realizacji usługi np. firmom od komunikacji sms, instytucjom płatniczym, ubezpieczycielom, organom publicznym.


Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w powyższych punktach będą przechowywane:
a) w systemach POZN:
 - w formie skróconej (imię, nazwisko, rok ur, kat. wiekowa, miasto, klub, nr telefonu) przez okres 2 tygodni po zakończeniu imprezy sportowej
 - w formie pełnej (zgodnie z formularzem zapisów) przez okres do 7 dni po zakończeniu imprezy sportowej;
 - Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania
b) po stronie Administratora Danych: przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora oraz Przetwarzającego Dane:
- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych, występujących w formularzach zgłoszeń do imprez sportowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem świadczenia (startu), a ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia (prawa startu).

Informacje w formularzach.
- Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
- Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
- Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
- Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza - rejestracji na imprezę sportową. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

Adres biura:

Hala Sportowa przy OSiR w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 19 A (parter)
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 493 95 02

Administracja:
Krzysztof Lachowski
sport@ustrzyki-dolne.pl
tel. 602324019

Statystyka

Odsłon artykułów:
676877
2024 © Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

stat4u
Powered by Joomla 1.7 Templates